Post-docs and students

OOMG members at Ocean Sciences meeting 2018

OOMG is proud of the scientists trained and educated in our group.

Post-doctoral research associates

M. Nabi Allahdadi, Nazanin Chaichitehrani, Ke Chen,  Kyung Hoon Hyun,  Mingkui Li,  Yizhen Li,  Austin Todd,  Zhiren Wang,  Jeffrey Willison,  Wendy Woods,  Yi Xu,  Zuo Xue,  Zhigang Yao,  Joseph Zambon,  Ping Zhai,  Haibo Zong

Ph.D. students

Ke Chen,  Yanlin Gong,  Yizhen Li,  Yangyang Liu,  Shun Mao,  Laura McGee,  Hui Qian,  Yue Wang,  Tianning Wu,  Zhigang Yao,  Yuqi Yin,  Joseph Zambon,  Xiangming Zeng

Masters degree students

Xue Feng,  Yanlin Gong,  Yizhen Li,  Laura McGee,  Travis Miles,  Jill Nelson,  Andrew Stieneke,  Joseph Zambon,  Yao Zhao